اعضای داخلی انجمن

 

دکتر ابراهیم نوروزبیگی

 

گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریه     مجله پژوهش های پیشرفته در حسابداری و حسابرسی          ایران

کد محقق - Researcher ID: 4527