گزارش بیست و چهارمین سمینار بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  سخنگوی همایش

محمد مهدی سعیدی

محورهای همایش:

●عوامل مؤثر بر جلب اعتماد مخاطبان گزارشات حسابداري و حسابرسي

●عوامل مؤثر بر رضايت‌مندي شغلي اعضاي خانوادۀ حسابداري

●نقش رضايت‌مندي شغلي حسابداران و حسابرسان در افزايش بهره‌وري منابع سازمان

●اهميت، چگونگي، آثار و مشكلات حسابداري خانواده و موسسات كوچك


●نقش رسانه‌ها در ارتقاي سواد مالی و دانش عمومي حسابداري مردم

●نقش رسانه‌ها در جذب نخبگان علمي به رشتۀ حسابداري و حسابرسی

●نقش دانش عمومي در توسعۀ دانش و حرفه‌ي حسابداري و حسابرسی

●ضرورت و چگونگي تأثير حسابداري بر حفظ محيط زيست

●نقش حسابداري در تأمين و ارتقاي سلامت رواني جامعه

●نقش حسابداري در ارتقاي بهداشت جامعه