اعضای داخلی انجمن

 

میثم قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
1 کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد  
2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه مازندران مطالعه تجربی رابطه نیرو-تغییر مکان سیستم اتصالی MERO و بررسی اثر آن در پاسخ سازه‌های فضاکار دولایه تخت
3 دکتری تخصصی مهندسی عمران مازندران پاسخ آزمایشگاهی قطعات تخت بتنی و پوستههای باز ساخته شده از مصالح مدرج تابعی در برابر بارهای استاتیکی و ضربه